KLASYFIKACJA JONOFORÓW

Jonofory sklasyfikować można uwzględniając różnorodne kryteria, takie jak mechanizm transportu kationów (neutralne, karboksylowe, pseudojonofory) oraz budowa (cykliczne, niecykliczne) (Rysunek 1).1-2Według jeszcze innego systemu klasyfikacji naturalne jonofory typu przenośnikowego podzielić można na neutralne, karboksylowe, a także cykliczne peptydy.3

IIB Rys.1

Rysunek 1. Różnice w budowie pomiędzy jonoforami: (a) cyklicznymi i (b) niecyklicznymi (pseudocyklicznymi). Pierwsze tworzą domkniętą strukturę, natomiast w przypadku tych drugich dochodzi do utworzenia pseudocyklicznej struktury podobnej do eteru koronowego w wyniku utworzenia wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych pomiędzy donorem a akceptorem tego wiązania

Najlepszym i najdokładniejszym jednak rozwiązaniem wydaje się podział antybiotyków jonoforowych przedstawiony na Rysunku 2. Według tego systemu klasyfikacji jonofory podzielić należy na naturalne oraz syntetyczne. Jonofory naturalne dzieli się z kolei na typu przenośnikowego, wśród których wyróżnia się cykliczne jonofory neutralne oraz niecykliczne jonofory karboksylowe kompleksujące kationy jedno- lub/i dwuwartościowe. W grupie cyklicznych jonoforów neutralnych znajdują się cyklopeptydy (zbudowane jedynie z aminokwasów), cyklodepsydy (zbudowane jedynie z hydroksykwasów) oraz cyklodepsipeptydy (zbudowane z aminokwasów i hydroksykwasów).4

IIB Rys.2

Rysunek 2. Klasyfikacja antybiotyków jonoforowych4

następna strona


1    Pressman, B.C. Biological applications of ionophores. Ann. Rev. Biochem., 1976, 45, 501-530.

2    Ferdani, R.; Gokel, G.W. Ionophores, w: Atwood, J.L.; Steed, J.W. (red.): Encyclopedia of Supramolecular chemistry, ISBN-13: 978-0824750565, 2004, 760-766.

3    Dobler, M. Natural Cation-binding Agents, w: Gokel, G.W. (red.): Molecular Recognition: Receptors for Cationic Guests, ISBN: 0080427138, 2004, 267-313.

4    Stefańska, J.; Huczyński, A. Biologiczne właściwości monenzyny A. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2008, 2, 12-19.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.