AKTYWNOŚĆ PRZECIWNOWOTWOROWA SALINOMYCYNY

W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, w których opisana została wysoka aktywność przeciwnowotworowa salinomycyny zarówno w testach in vitro,
jak i in vivo. Udowodniona została wysoka skuteczność tego związku wobec komórek nowotworowych wykazujących oporność wielolekową, a także wobec macierzystych komórek nowotworowych. Ponadto wykazano, że salinomycyna może być stosowana jako związek uwrażliwiający w terapii przeciwnowotworowej.

Nowotwory stanowią liczną grupę ponad stu chorób, których charakterystyczną cechą jest niepohamowany oraz niekontrolowany przez organizm podział komórek. Tak powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki i mają zdolność rozprzestrzeniania się do innych tkanek oraz narządów. Brak kontroli organizmu nad tymi podziałami ma związek z mutacjami genów odpowiedzialnych za prawidłowe kodowanie białek uczestniczących w cyklu komórkowym, czyli proto- oraz antyonkogenów. Powstawanie nowotworów złośliwych wymaga kilku mutacji i z tego powodu okres rozwoju choroby przebiega bardzo często w sposób bezobjawowy. U osób z rodzinną skłonnością do chorób nowotworowych część tych mutacji podlega procesowi dziedziczenia.1-2

W roku 2009 Gupta oraz współpracownicy przeprowadzili testy na ponad 16 tysiącach związków biologicznie czynnych (w tym wszystkich lekach przeciwnowotworowych) wobec macierzystych komórek nowotworu piersi. Okazało się, że jedynie 32 były aktywne przeciwnowotworowo, natomiast najaktywniejsza spośród nich okazała się salinomycyna. Aktywność ta była blisko 100-krotnie większa od aktywności powszechnie stosowanego cytostatyku – Taxolu (Rysunek 1).3 Od tego momentu na całym świecie rozpoczęły się intensywne badania mające na celu wyjaśnienie niezwykle wysokiej aktywności przeciwnowotworowej wykazywanej przez ten jonofor zarówno w testach in vitro, jak również in vivo.

IV Rys.1-kopia

Rysunek 1. Porównanie aktywności cytostatycznej salinomycyny do aktywności leku przeciwnowotworowego – Taxolu (Paclitaxelu). Salinomycyna w przeciwieństwie do związku referencyjnego zmniejsza liczbę macierzystych komórek nowotworu piersi3

następna strona


1    National Cancer Institute. http://www.cancer.gov/ (dostęp on-line: 11-08-2016).

2    Hanahan, D.; Weinberg, R.A. The hallmarks of cancer. Cell, 2000, 100, 57–70.

3    Gupta, P.B.; Onder, T.T.; Jiang, G.; Tao, K.; Kuperwasser, C.; Weinberg, R.A.; Lander, E.S. Identification of selective inhibitors of cancer stem cells by high-throughput screening. Cell, 2009, 138, 645-659.


Większość treści oraz materiałów graficznych zawartych na tej stronie internetowej jest elementem pracy doktorskiej dra Michała Antoszczaka pt. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycyny obronionej w Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zarówno strona internetowa jak i treści na niej zawarte są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.